Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Verslag 1 van 3 maart 2015

Samenkomst Pastorale eenheid, samenwerkingsverbanden

Dinsdag 3 maart 2015 om 19.00 uur

 

Aanwezig

De leden van de werkgroep:

Rob (gespreksleider), Dirk (voorlezer en aanzetgever) en Karel (verslag) en Stany

 

Pieter Spanhove, jonge vader van kinderen in Sparrenhof/Zonnetuin… vraagt openheid naar de samenleving en stelt zich vragen hoe daar verandering in te brengen.

Katrien De Brouwer, advocaat, voelt zich zeer geëngageerd.  Normen vervagen en beroepshalve is daar weinig aan te veranderen. Vindt het belangrijk om jongeren christelijk op te voeden. Voelt zich geëngageerd omwille van de kleinkinderen.

Rita vindt het belangrijk om stapstenen te vormen tussen scholen, verenigingen en parochie en vindt het heel belangrijk om de christelijke geloofsovertuiging mee te geven aan jongeren. Heeft soms de indruk dat ze de basis niet meer krijgen en zo nog weinig voeling hebben met de Kerk

Armand Vandenbrande, verpleger van opleiding, is samen met zijn vrouw bezig met buurtwerking. Hij wil een soort antenne zijn, die weet waar noden zijn en wat er in de straat leeft.  Laagdrempeligheid is voor hem een belangrijk begrip.

Koen Dekorte, coördinator van vzw Yot en geeft les in de leraarsopleiding.  Het bijbels-schoolsverhaal is voor hem belangrijk.

Martine Kino heeft o.a. geprobeerd om tussen verenigingen en parochie een link te leggen.  De kloof tussen parochie en verenigingen wordt groter en daar wil ze iets aan doen.

 

1.

Dirk las de tekst voor dat op 21 september werd opgeschreven. Hij vroeg om kernwoorden te noteren.  Hij benadrukte twee kernvragen:

Op welke manier kan de pastorale eenheid bijdragen om verenigingen christelijk te betrekken enerzijds en anderzijds wat is het verwachtingspatroon van verenigingen.

 

2.

De aanwezigen kregen de tijd om kernwoorden te noteren en bedenkingen te formuleren.

Rob stelt voor om op het einde van de vergadering een aantal prioriteiten voorop te stellen. (

 

3.

Koen zei dat er een verwarring kan zijn.  De christen mens haalt zijn inspiratie uit een bepaalde groep van christenen (catechese)Mensen samenbrengen is belangrijk, ongeacht hun geloof.  We realiseren om die manier onze doelstelling als christen… gemeenschap vormen. Eucharistie vieren is niet enkel een misviering bijwonen maar kan ook samen iets vieren betekenen.

Martine formuleerde dat de uitnodiging openstond voor iedereen.  Uiteraard komt dit vanuit de parochie en eindigt met een eucharistieviering… niet iedereen voelt zich daar goed bij.

Dirk vermeldde dat het goed is om andere initiatieven op te zoeken, aanwezig te zijn, in communicatie te gaan.  Ga naar een jeugdbeweging toe, hoe zijn ze bezig, hoe kan ik meehelpen, bij welke activiteiten kan ik helpen… laagdrempeligheid is dan heel belangrijk. Mensen moeten niet beoordeeld worden op hun geloof.

Stani wenst jeugdbewegingen uit te nodigen en hen te vragen waarmee ze bezig zijn. Hij verwijst hier ook naar de vele straatfeesten die Assebroek telt. Het is onze taak om er te zijn, aanwezig te zijn en niet om te missioneren.

Armand zegt dat er al heel wat prachtige initiatieven zijn.

Rob vindt dat je als gelovige aanwezig kunt zijn en - als er geen is - te zorgen dat er een ‘straatfeest’ komt.

Rita zegt dat het soms spontaan gebeurt. Ze deed haar verhaal vanuit de catechesewerking.

Pieter stelt voor om een pleinfeest te organiseren. Rond het centrum van de kerk is er heel weinig te doen. Eigenlijk moet je niet vertrekken vanuit een straat maar vanuit een groep die onder de kerktoren leeft. Moeten er nog feesten georganiseerd worden?

Koen stelt vast dat de ene vertrekt vanuit de kerk en dat hij eerder vertrekt vanuit gemeenschap.  Geen receptie in de kerk organiseren. Buurtwerking in Assebroek is zeer sterk. Het is wel ongelooflijk dat er nog heel wat mensen zo eenzaam zijn. Hoe kunnen we ertoe komen dat we mensen kunnen opzoeken.  Dat we hen de eenzaamheid kunnen halen.  We moeten aandacht hebben voor onze buurt.  We moeten als kerk iets te vertellen hebben.  Bijvoorbeeld ‘Hoe kunnen we rouwenden helpen?  Worden we gestimuleerd in de kerk om dat te doen?

Rita vindt dat we ook jonge ouders moeten aanspreken.  Dat we aantrekkelijke zaken moeten organiseren die de kinderen aanspreken en waarbij jonge ouders samenkomen.  Het programma zou gericht moeten zijn naar die jonge ouders.

Pieter denkt dat er wel een wil is bij de ouders.  Er zijn nog ouders die naar de kerk willen komen.  Het samenstellen van de eucharistieviering, het knutselen van zaken voor vieringen..  Wat verwacht een school van een parochie en wat verwacht de parochie van een school.  De pastorale eenheid bemoedigt, inspireert en nodigt mensen uit om initiatief te nemen. De pastorale eenheid draagt de viering

 

Buurt, scholen zijn hier aan bod gekomen.  We moeten zeker nog aandacht besteden aan andersgelovigen. In deze samenleving is dat toch heel belangrijk en dat is niet aan bod gekomen.  Hoe kunnen we maken dat mensen elkaar beter kennen en meer open staan voor elkaar.  mInder wantrouwig zijn.

Er zijn zaken in andere gemeenschappen die echt goed zijn.

Armand kwam terug op de laagdrempeligheid… We moeten gebeurtenissen doorspelen. Mensen kunnen hun verhaal doen tijdens het bloemschikken bijvoorbeeld… tijdens die activiteit beginnen mensen te vertellen. Onderling worden heel wat ideeën uitgewisseld. We weten nog te weinig van elkaar.  Bijvoorbeeld van scholen.  We kunnen heel verrijkend werken naar elkaar toe.

Katrien vindt dat we  van het standpunt van kleinkinderen moeten vertrekken. Ze wilt daarom de betrokkenheid van ouders bij bijvoorbeeld de Eerste Communie aanmoedigen.  Ze vindt dat belangrijk. Ze is bereid haar huis open te stellen voor een vergadering.

Pieter vindt dat er te weinig gesproken wordt tussen mensen. Er zijn zaken die voor wrevel zorgen.  Openheid, wie neemt beslissing, waarom worden die genomen… Op basis van de consensus moeten beslissingen genomen. Het is een vervolg op het open beraad.  We moeten het eerst wat concreter maken.  We willen niet vastlopen in het oude.  We moeten de gemeenschap, de buurt als centrum nemen voor de volgende bijeenkomst.  We kunnen op zoek gaan wat er in de buurt gebeurt, wat er is en van daaruit vertrekken.  Wat kunnen “wij” voor hen betekenen.  We mogen niet vertrekken vanuit de Kerk.

We zitten hier ook met een mentaliteit dat mensen minder contact hebben met elkaar. In andere streken zorgen mensen voor elkaar.  Er heerst hier een zeker geslotenheid .  Hoe kunnen we die mentaliteit veranderen.

 

Wordt vervolgd

 

Voor verslag

Karel

Verslag 2 van 1 april 2015

Samenkomst Pastorale eenheid, samenwerkingsverbanden

Dinsdag 1 april 2015 om 20.00 uur

 

Aanwezig

De leden van de werkgroep:

Rob De Waegenaere(gespreksleider), Dirk Verleyen, Catherine Debrouwere, Pieter Spanhoghe, Rita De Witte, Hugo De Bondt, Armand Van Den Brande, Mieke Detavernier, Karel en Stani

 

Rob duidde even waarvan we komen.  Hij vertelt over de denkgroepen, de samenvatting van de gesprekrondes en over de bijeenkomst van 3 maart.  Het is de bedoeling om met deze groep een drietal maal samen  te komen en in begin september een aantal actielijnen uit te stippelen.  Armand was bereid om dat te leiden en verder te organiseren. Locatie en datum moeten op het einde van de vergadering afgesproken worden.

 

Dirk legde de klemtoon op het werkdocument van het open beraad en benadrukte om prioriteiten te bespreken, baserend op de inbreng van de mensen van het open beraad.

Hij merkte ook op dat we de kortste tekst moeten overlopen van alle werkgroepen maar Pieter zegt dat het misschien wel de moeilijkste tekst is.

 

Dirk herhaalde nog eens de tekst in het kort waaruit vertrokken moet worden.  Openheid en groepsgevoel tussen parochies, aanwezigheid, initiatieven aanmoedigen, ondersteuning geven, geen professionele hulp overnemen wel ondersteunen, enz…

 

Armand merkte op dat er misschien best een inventaris moet opgesteld worden van wat er al bestaat.  Hij had iets bij van straatbuddies en misschien is het goed die mensen  eens aan te spreken.

Rita sprak over diensbaarheid…Mieke zei dat communicatie heel belangrijk is.  Dirk hoorde het positieve in het  verhaal van Armand om mensen niet naar je toe te trekken maar er zelf naar toe te gaan.

 

Mieke zei dat het onze taak is om gebieden te bezoeken en ons bekend te maken dat we bestaan.  Een persoonlijk contact is belangrijk… persoonlijker… aan de deur bellen…

 

Rita merkte op dat het beter zou zijn dat de mensen weten waar ze moeten gaan. Hugo krijgt heel wat signalen.

 

Pieter zegt dat Hugo dus een geschikt persoon is om mensen in de federatie aan te spreken.  Het is belangrijk dat we alle types van verenigingen moeten kennen zodat we de verantwoordelijken kunnen aanspreken om als kerk een betekenis in te vullen. 

 

Stani vindt dat de privacywet heel wat initiatieven dwarsboomt omdat je niet meer weet waar ze wonen. 

 

Hugo is een echt geëngageerd mens die heel wat contacten heeft en daardoor wel daadwerkelijk iets kan doen voor de zieke of de kansarme.

 

Hoe kunnen we modellen; die goed uitgebouwd zijn, op een haalbare manier verspreiden, vraagt Dirk zich af.  Hoe kunnen we gestructureerd sterke elementen overnemen zonder dat ze afhankelijk zijn van personen.

 

Rob mist een soort uitvoerend comité, medewerkers, mensen die competenties heeft, Catherine resumeerde

 

Je hebt iemand nodig die antenne is en er is een netwerk nodig om de noden in te vullen. Zegt Dirk  Buurtwerking is belangrijk en kunnen we misschien als prioriteit te nemen.

 

Stani vindt het belangrijk om met andere parochies in contact te komen wat dat is uiteindelijk het uitgangspunt.

 

Karel merkte op dat een boekje met inlichtingen toch interessant is.  Pieter stelt voor om met de Parochiale eenheid een boekje samen te stellen om mensen op de hoogte te brengen.  Hugo vindt een papieren  versie toch wel belangrijk naast een digitale versie. Misschien is het boekje van ver-Assebroek een mooi uitgangspunt om een dergelijk iets op te stellen.

 

Mieke vermeldde dat niet iedereen zal aangesproken worden door een boekje.  Het is toch heel belangrijk om de buurtwerking te beklemtonen.  Het is belangrijk om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Wij moeten naar de mensen, wij moeten bellen aan deuren, wij moeten contact nemen met de buurt… zelf komen de mensen in nood niet.

 

Mensen moeten kunnen zien dat ze welkom zijn, gelovig of niet.  Zo moeten we leven en zijn… Het gaat niet over het Kerk-zijn maar over hulpvaardigheid.  Hoe kunnen we die openheid naar andere parochies en naar elkaar stimuleren.

 

Rob wil de buurwerking verlaten…

 

Hugo zegt dat bij hem iedereen welkom is en we moeten ons zo opstellen. Voor ieders mening respect hebben is belangrijk. 

 

Hoe kunnen we het verschil maken tussen solidariteit en samenwerking vraagt Dirk zich af.

 

Waar willen we een extra hulp zijn, waar willen we ons accent leggen, waar trekken we de lijn… We kunnen ook een dag organiseren waarbij alle vertegenwoordigers van verenigingen zich voorstellen… een soort praatcafé.

 

Het is beter dat iedereen samenwerkt om een document op te stellen om een boekje samen te stellen. Alles wordt bij Hugo en Armand verzameld.

 

Wat is de doelstelling van die samenwerking?  Is dat een voorbeeldfunctie geven? De weg naar? (Catherine) Inspirerend aanwezig zijn waar gemeenschap gevormd wordt. We denken in concentrische cirkels maar de buitenste cirkel is even belangrijk als de binnenste cirkel (Dirk) We moeten ons geloof niet opdringen maar vanuit ons Christelijk perspectief moeten we naar anderen gaan (Rita) Het is niet noodzakelijk om vanuit een evangelisch bewustzijn te handelen. Je houding kan mensen ook beïnvloeden cfr. Paulus, Moeder Theresa,…(Stani)

 

Dirk vindt dat het aandachtspunt ‘jongere’ ook belangrijk.  Hoe kunnen we de jongere bereiken.  Hoe kunnen we contact zoeken met jeugdbewegingen? Hoe kunnen we samenwerkingsverbanden met jongeren stimuleren?  Hoe kunnen we enthousiasmeren?

 

Hugo vroeg zich af waarom mensen geen lid meer waren van OKRA? De mensen willen een link leggen met het geloof maar niet meer naar de Kerk gaan. Hugo houdt bezinningsmomenten die veel bijval hebben.

 

Het is belangrijk dat we luisteren naar de noden van de jongeren. Het is precies dat de jeugd ‘slecht’ is.  In gesprek gaan zonder voorwaarden met het risico dat je het deksel op de neus krijgt. (Stani)  Het is belangrijk om te ondersteunen.  Een viering, een lokaal ter beschikking stellen… we kunnen hen op heel wat manieren helpen.(Dirk)

 

Wat willen we voor hen betekenen is heel anders dan wat willen we van hen  te weten komen… wat willen we bieden? Als de deur open staat kunnen we tot een gesprek komen. (Dirk)

 

Hoe kun je een betrokken persoon hebben die met hen meegaat.  Dat hoeft geen priester te zijn maar dat kan ook iemand van de rondetafel zijn (Stany/Rob)

 

Als je zegt ‘wat kunnen we bieden?’ dan moet je dat ook kunnen invullen (Armand)

 

Getuigenissen spreken enorm aan maar je moet wel mensen vinden die dat willen doen.  Als je dat perfect inkadert en iemand laat spreken .. b.v. drugsverslaafden die op bezinning gaan naar (Catherine) Als er noden zijn waar is het aanspreekpunt van de Pastorale Eenheid. (Rita)

 

Jongeren zitten niet alleen in jeugdbewegingen maar zitten ook in sportclubs en andere verenigingen (Pieter)  Je bereikt niet iedereen door jeugdbewegingen aan te spreken… Gaan we een classificatie maken? In scholen zien we wel alle kinderen.

 

Eerste Communie – Plechtige communie…

 

Een school heeft een veel sterkere stuctuur maar de parochie heeft daar ook wel een  taak.  In een jeugdvereniging waar de structuur veel minder sterk is kan er een ander aanbod voor gebruikt worden.  Het ene is meer aanbod en het andere is meer communicatie.

 

Evaluatie:

Organisaties in kaart brengen. Waar hebben we als buurt het meeste nood aan.

Buurtwerking, iemand uitnodigen die vzw Brugse Buurten .

Jongeren/scholen

Uitwisseling met andersdenkenden kwam minder aan bod. Het is belangrijk om niet christenen, andersdenkenden, …

 

Communicatie

 

Hoe zit het met de buurwerking? (Pascal Velle) Welke zijn de tien voorwaarden waaraan je moet voldoen om buurtwerking op te bouwen. (Armand en Hedwige)

Jongeren en scholen is prioritair.

 

Hugo dacht aan vroeger…de school van toen met de pastoor die op bezoek kwam… Catherine wordt bedankt voor de gastvrijheid. 

 

 

Wordt vervolgd

 

Voor verslag

 

Karel

 

Verslag 3 van 6 mei 2015

Samenkomst Pastorale eenheid, samenwerkingsverbanden

Dinsdag 6 mei 2015 om 20.00 uur

 

Aanwezig

De leden van de werkgroep:

Rob De Waepenaere(gespreksleider), Hugo De Bondt, Catherine Debrouwere (gastvrouw), Dirk Verleyen,Rita Dewitte en Pieter Spanhoghe  (verontschuldigd), Koen Dekorte, Armand Van Den Brande, Mieke De Tavernier, Pascal Velle (genodigde spreker), Hedwige Reubens (genodigde spreker) en Karel.

 

Afwezig:Stani, Martine 

 

Pascal Velle was uitgenodigd en kwam aan het woord, Hij is coördinator buurtwerk in Brugge. In Brugge zijn er een aantal gebieden die vallen onder de buurtindicatoren.  Van daaruit is de buurtwerking ontstaan. Een viertal organisaties binnen Brugge (Meulentje (Sint-Pieters), de Wissel, Annabel, Strubbekwartier) helpen daaraan mee. Pascal coördineert die werking.  Hij maakt ook deel uit van de buurtwerking van het Stubbekwartier. De buurtwerking wordt deels gesubsidieerd door stad Brugge.

Het hoogtepunt van zijn buurtwerk wordt bereikt tijdens de Kattefeesten.  Een feest die momenteel voor de 42ste keer wordt georganiseerd. De organisatie kan wel over een eigen lokaal beschikken die een centraal punt is binnen de werking.

Hij situeerde kort de geschiedenis van de buurtwerking die ontstond vanuit een chirogroep.  In 1978 is uiteindelijk de buurtwerking ontstaan.  De Kat staat voor kreatief, actief en tof.  Dit zijn de drie kenmerken of basispeilers van de werking.  Er worden opdrachten gegeven aan buurtbewoners,… Buurtwerk situeert in een deel van Kristus Koning.

Er is een raad van bestuur.  Yvan Bossuyt is de voorzitter. De raad zetelt een keer in de maand en daar overlopen de leden alle agendapunten, coördineren en nemen beslissingen.  Het subsidiedossier wordt ook door hen opgesteld… er is ook een algemene vergadering want ze hebben de statuten een vzw. Het is een heel goed georganiseerde machine.  De leden van de raad van bestuur moeten een grote inspanning leveren.  Het Werfplein is het centraal punt van de werking.  Dit plein wordt gebruikt voor allerlei activiteiten: petanque, lummelen, voetbal, speelveld… Kinderen zijn heel belangrijk in hun werking want op die manier bereiken ze ook de ouders, ouderen, …  Per stukje straat hebben ze een straatverantwoordelijke.  Zij komen viermaal per jaar samen op een werkvergadering waar allerlei punten worden besproken.

Erkenning voor die hele werking vinden ze heel belangrijk.  De vrijwilligers die de hele organisatie ondersteunen (medewerkers en straatverantwoordelijken) worden jaarlijks ook eens getrakteerd. De steun van het stadsbestuur vinden ze heel belangrijk.

Als er bepaalde gebeurtenissen zijn in de buurt, b.v. een geboorte dan zal de straatverantwoordelijke hen een bezoekje brengen en geeft hij/zij een geschenk af ter waarde van zeven euro.  Als mensen ziek zijn wordt er ook een geschenkje voorzien door de straatverantwoordelijke.  Hij/zij is eigenlijk de eerste contactpersoon.  Een kalender met de activiteiten, een welkomboekje met alle verantwoordelijken, leden van de raad van bestuur en de activiteiten, wordt aan de inwoners van de buurt gegeven.

Pascal legt ook de werking van jaarthema’s uit.  ‘Bij de koffie bij de buren’ was het thema van vorig jaar en de mensen werden uitgenodigd om het Stubbekwartier en de werking van de buurtwerking beter te leren kennen.

De meeste mensen worden individueel aangesproken.

Heel wat initiatieven worden opgepikt… de bloemenactie van stad Brugge, het meldpunt om problemen te melden, de fietsboxen in de straat, deelname aan de week van amateurkunstenaars, de veilige victor-actie, organiseren van een busuitstap, boomplantdag,  nieuwjaarsreceptie, sportcompetitie, een goede quiz, een fietstocht, facebook,…

Op dertig mei is er een beurs rond vrijwilligerswerk georganiseerd in de Magdalenazaal waar zij aan deelnemen

 

Na Pascals betoog werden verschillende ideeën en gedachten uitgewisseld…

 • Persoonlijk contact is belangrijk.  Een voorbeeld van de OKRA werd aangehaald door Hugo.
 • Mensen komen meestal als er iets te verkrijgen is.
 • Naar mensen toegaan is belangrijk
 • Samenwerken tussen buurtwerk is belangrijk. Dat strookt niet helemaal met de filosofie van de stad Brugge die buurtcheques geven aan buurten maar niet voor samenwerkingsverbanden.
 • We stelden vast dat er eigenlijk al heel wat vzw’s of andere oranisaties op het grondgebied van Assebroek bezig zijn met buurtwerk… Engelendale, Schuurke, Meersenstraat,

 

Gegevens Pascal Velle:

 

Hedwige kwam aan het woord.  Zij startte van nul.  Ze vertelde over het ontstaan en het organiseren van een straatfeest in de Pannenhuisstraat.  Haar organisatie groeide uit tot een groter gebied.  Ziekenzorg, oog hebben voor, nieuwe mensen bezoeken,…

Momenteel zoeken ze mensen per straat die de buurt samen brengen.

 

Na tien jaar bloeide het straatfeest wat dood… dit jaar werd er een ontbijt georganiseerd met een aperitiefconcert.  Alle mensen werden persoonlijk uitgenodigd en op die manier waren er weer heel wat mensen ingeschreven en bloeide het weer!

 

Het gebied gaat over een 200-tal huizen.

 

De stad biedt heel wat initiatieven aan.  Moove-filmfestival, films in de Lumière, bebloemingsactie, die ze meepikken maar ook samen zwemmen, boogschieten, fietstocht, geleide wandeling, …  behoren tot de activiteiten

 

Na Hedwiges betoog kwamen de volgende gedachten aan bod…

 • Een boekje waar al de buurtwerkingen, scholen, jeugdbewegingen, ziekenhuizen,… in vermeld staan, met hun verantwoordelijken met eventueel hun jaarwerking, is heel interessant. Zo wordt het duidelijk voor alle inwoners van de parochiale eenheid wie wie is en wie wat doet.
 • Een ander idee was om alle plaatsen waar geen buurtwerk is op het grondgebied van Assebroek in kaart te brengen en die noden eventueel in te vullen.
 • Aanbellen, persoonlijk contacten zijn heel belangrijke elementen waardoor je veel meer te weten komt van hetgeen in de buurt gebeurt.
 • Armand stelde de website voor Trudas waar heel wat nuttige informatie in staat met verwijzing naar themagroep, adressenlijst, diensten en contact

Diegene die nog adressen hebben of mensen kennen die een plaatsje kunnen krijgen op die website mogen dit altijd melden aan Hugo of Armand.

sinttrudoassebroek@gmail.com

 

Rob vroeg aan de groep om concreet te denken hoe we parochiale eenheid nu kunnen verzoenen met die twee sprekers en met de samenwerkingsverbanden.

 

 • Waar is er iets en waar is er niets, We moeten in kaart stellen.  Van daaruit kunnen we verder werken. Het is goed te vertrekken vanuit iedere parochie/district.
 • We moeten naar verenigingen kijken, welke verenigingen zijn er, wat hebben ze te bieden en wat verwachten ze.  Hoe kunnen wij dan daaraan een meerwaarde bieden.
 • Wat denk jij waar wij als pastorale groep een meerwaarde kunnen betekenen in je school, jeugdbeweging,...  waar zijn de noden en hoe kunnen wij het verschil maken.
 • Het is belangrijk de vragen te concretiseren. Wie zijn de verantwoordelijken, met welke problemen heeft de vereniging te maken. Het is belangrijk om eerst een voorzet te geven, een openheid te creëren en in dialoog te gaan.  Die vraag moet een engagement uitdragen.
 • We zijn bezig met de heroriëntatie van de kerk van Assebroek.  De antwoorden mogen niet gecensureerd worden.  Het moet open zijn.  Koen stelde voor om met testgroeperingen te werken waarbij de  vraagstelling wordt getest.  Hoe gerichter de vraag hoe meer risico het inhoudt. 

 

Karel neemt een school als testcase, Dirk gaat naar een jeugdbeweging, Mieke neemt een organisatie als Markant voor haar rekening, Hugo gaat naar OKRA of zichzelf (?), wat zijn de verwachtingen van een woon- en zorgcentra, enz.

 

Wordt vervolgd

 

 

Voor verslag

 

Karel